Nazorgonderzoek van de Rekenkamer Nijmegen over toegang tot de wmo vanuit cliëntperspectief

Het rekenkameronderzoek naar de toegang tot de Wmo was een onderzoek vanuit cliëntperspectief. Dit is gehouden in 2019. Onderzocht is of cliënten de behandeling krijgen die ze zouden moeten krijgen op grond van de wet en het gemeentelijk beleid. Uit het onderzoek bleek ondermeer dat zich in het proces rond de (hulp)vraag van cliënten een aantal knelpunten voordoen dat de gemeente bij het sturen op het Wmo-proces op onderdelen onvoldoende aandacht heeft voor het cliëntperspectief.

Na overleg met de auditcommissie heeft de rekenkamer besloten de komende jaren nazorgonderzoek te doen naar verbeteringen die naar aanleiding van het raadsbesluit zijn en worden doorgevoerd. Doel van dit nazorgonderzoek is om de raad inzicht te geven in de voortgang van het verbetertraject en hem waar nodig aanbevelingen te geven.

Het eerste nazorgrapport is nu hier te downloaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *